საეკლესიო-სამეცნიერო კრებულ გრაგნილის II ტომში შესულია ნათლისღებასთან დაკავშირებული სამი მნიშვნელოვანი ძეგლი და ერთი ეგზეგეტური ხასიათის ნაშრომი. პირველ ნაწილში გამოქვეყნებულია წმ. სოფრონ იერუსალიმელის ნათლისღების ორი ჰომილია, რომელთაგან ერთის მხოლოდ ქართული თარგმანი არსებობს, რაც ერთი-ორად ზრდის ტექსტის მნიშვნელობას ზოგადბიზანტინოლოგიური კუთხით. მეორე ნაწილში წარმოდგენილია მცდელობა ნათლისღების წეს-განგების ქართული ტექსტის დადგენისა წმ. გიორგი მთაწმინდელის და კვიპრიანე სამთავნელისეული თარგმანების ერთმანეთისაგან განსხვავებული მონაკვეთების ბერძნულ ორიგინალთან შედარების მეშვეობით. ნაშრომს დართული აქვს წეს-განგების ტექსტი ორი მნიშვნელოვანი ნუსხისა - Sin 12 (X ს.) და Sin 66 (X ს.). კრებულის მესამე ნაწილში შემოკრებილია იონა წინასწარმეტყველის წიგნის როგორც ბიზანტიელი წმინდა მამების, ასევე, XIX-XX საუკუნეების მკვლევართა კომენტარები.

მიმდინარე გამოცემა ტომ. 2 (2014)
გამოქვეყნებული 2014-03-30
სრული გამოცემა